Γ̌arč aparsiγ̌ woz jawob sawolen cebas ẓ̌ʉ pʉzʉv de čilmindaka pist x̌at dix̌t x̌e tra bar niyeṣ̌ta. Cʉmer xʉšrʉyeṣ̌ sʉdoyda. Ziminet osmona savziγ̌ dam tap tʉ, woz tra mʉlʉng mʉlʉng zart nrew rang čʉrgišt be jaay jaay tʉ.  Tapeṣ̌ ki dix̌t sitoray sadoweṣ̌ niyeṣ̌ta. Damay hʉsnem aks hairon werγ̌na. Lafziṣ̌tevRead More →