Bowar M/⁃car

X̌ik zikə website

Bowar M/⁃car

Kalom: Aziz Mirboboev

}at⁃/m: n/⁃nol/m gar tar⁃/r, bowar m/⁃car, bowar m/⁃car
Ti yor⁃/m d/m d/nyo yi wuz, bet awas⁃i digar m/⁃car

Dar aq⁃i taw ~etk⁃/m ajab, e jon, <= jon raxni6 m/⁃di
>= xona⁃yi amid⁃i tu axgar m/⁃car, axgar m/⁃car

Yi g=l d/ g/lzor⁃/m c/ tu, p/rm/rd/m⁃/t w/sk⁃/m b/ vit
C/ p/rm/r/tkin s/re6⁃/n azar m/⁃car, azar m/⁃car

E jon⁃i no⁃orom tu nol/9⁃/t x=nyon⁃/9 c/ car
*/t⁃/v 6ir/tk x=nyogari8, tu noz⁃i x=nyogar m/⁃car

Gar dast d/ d/nyo⁃/n n/⁃6at, b=lb=l m/⁃nol, b=lb=l m/⁃nol
D/nyo⁃yi xu9k/rda x/rob, d/nyo⁃yi b/t s/k sar m/⁃car

 

Seven Wakhi Poems: Beate Reinhold,  Journal of the Royal Asiatic Society