Ʉstoδ Ɣulom Bege Amonat Kert

Ʉstoδ Ɣulom Bege Amonat Kert

Gulmit Gulmite mašur ʉstoδ, sitor nǝwoz, mosiqar, yi baf guy boz woz yurte yark peeš peeš šaxsiyat Ɣulom Bege  wuδg dǝ x̌ʉ diyor amonat kert. Yi muy tirmis yowe lup vʉrʉt Šogul Aziz be cǝ dʉnyowen rex̌tu. Marhoom Ɣulom Beg x̌ʉ lup vʉrʉte wuč wocne bu rǝwor cǝbas Brain Hamradge, dimoɣi čoṭe wajahen dǝ hʉš ne tu. Mʉyen sǝk sar rǝ bistra wureč̣nen cǝbas wuδgi amonat kert.

Marhoome zindagi yurte yarker wǝqf tu woz dǝ har yarkeṣ̌ yow tǝr pʉrʉt vite. Marhum Ismaili Silver Jubilee Band Gulmite ruhe rǝwon woz Bʉlbʉlike sitor yex̌k x̌ake ʉstoδ be tu. Duo yi ki Xʉδowand yowe ruher dǝ x̌ʉ rehmate soya jay rand.

Aks Geer… Aliamad

Video… Ali Musofir