Blog

X̌ik zikə website

Ishkoman Wakhi Welfare Organization Karachi ye Marka

Karači Pokiston: Yezi Ishkoman Wakhi Welfare Organization (IWWO), yoy Ṣ̌iqamane X̌ikve Behbude Idora, dǝ ṣ̌are Karači yi maraka lekert. Hadem marakaev X̌ikve lup tǝdode širkat kert woz yeme maqsad talime meydone bobat ogohi, X̌ikwor zike tariq wo tarvwej, sǝqofate tariqi bobat serk cǝ meren qisaen qiti qiti Gojalet Šiqamane X̌ikver dǝlmanen niyʉδe woz cǝ lǝmanne…
Read more

Wakhi Tajik Culture Association (WTCA), Tanzim Sozi

Wakhi Tajik Culture Association (WTCA), kumdi ki X̌ikve yi sǝqofati numoyinda idora tey, ṣ̌eɣ̌ ohdedorvev muqǝrar kert. Yave taqǝruri dǝ Gulmit dǝ idorahe yi maraka vite. Hadem marakaev Kʉnjʉδ woz Ṣ̌iqamanen X̌ik yʉrt dorve, adibve woz šoirve širkat kert. Da marakaev mutafiqa towrer yem feysla kert ki cǝ sarnep yem idora sǝk puδ kaṭen woz…
Read more

Taɣ̌me Rasm

Yezi dǝ Gulmit Taɣ̌me rasm šexste. Taɣ̌mi zǝrhate yarke šogʉn woz bǝhoriye wuzayne iloni. Yeme aks bandieṣ̌ save xizmat drem piš caren.   Yem rasme bobat mazid joyne hat Gule Gulmite Facebbook tayin carit.

Hazir Imome Diamond Jubilee Darbor

Hozir Imom, Noor Mowlona Shoh Karim Al Hussaini, Čitror woz Geelt Baltistone Jǝmoateri x̌ʉ Dimond Jubileeye darbore šarf baxšiš kert. Yem darborištev dǝ Garmčašma, Buni, Tawuz woz Aliabod vite. Hadem muqayi Hozirm Imome sǝk x̌ʉ muridve zur dix̌tk ki hukmate waxte wafodor halit woz de digar maslkven vʉruʉtiɣ̌e xiṣ̌iɣ̌ qoyum carit. Can bišxa dǝ iloqa…
Read more

KADO IFC Numoiš

KADO, kumdi ki dǝ kʉnjʉδ taraqiye yi idora teya IFC World Banke madadni dǝ Gulmit, Aliabod woz Nosirabod sǝk pokiza tǝwanoyi yi xǝbar rǝδore yi rworong ruydode ehtemomi x̌etu. Hadem muqaev xalgve dǝ kʉnjʉδ barqe xǝrob holote made nazar sǝk yire voyn čorj wocn x̌e naɣ̌d la cǝ barqen beɣer voyn rǝδowe haya somonve nʉmoyiš…
Read more