Zik Nǝṣ̌akni Čiz Matlab

Zik ki naṣ̌te yaneṣ̌ cereng wost? He ceng ney. Yem X̌ǝnaki oson, magam yemi zur. zik ki naṣ̌te yi torixeṣ̌ naṣ̌t, yi qowmeṣ̌ naṣ̌, yi sǝqofateṣ̌ naṣ̌t, yi dowreṣ̌ naṣ̌, yi rǝweṣ̌eṣ̌ naṣ̌t, yi bǝyoneṣ̌ naṣ̌t…

X̌ikwor ziki be haʒi rang yi šǝnoxt. X̌ikištev pǝ x̌ʉ zik matal, yet ki naṣ̌te yemištep x̌at ken naṣ̌en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *