Yezi, January 12 torix dǝ Kǝroči ṣ̌ar Iškoman Waxi Welfare Organizatione zere ehtimom solona inomot baxṣ̌ x̌ake rǝwor zavde. Hayem rǝwore lup mehmon Raja Momad Karim, Manager Food & Beverages Serena Hotel woz mehmone xususi oqoye Rizwon Karim, Director Project & Construction Management Aga Khan University tu. Digar mehmove mulungWoz…

Dǝ Sisuni, Gojal Sulton Šoh Tolib Qǝqfe zere intizom yi Lecture ehtimom vite. Hǝdem lekčer talime mohir Šams Un Nisowe sǝk “Talim woz Tat Nane Kirdor” bobat serk cǝ meren qisa kǝnaw kert. Yowe x̌ǝnak tu ki tat nane dǝ x̌ʉ zǝmanve joyn dǝrgirineṣ̌ dǝ zave dest baf joyn, joynerWoz…

Passu Time Media Group: Wuδg dǝ Phǝsu Gojal DC Kʉnjʉδ, Babar Sohib din, AC Gojal, Zulqarnen Xon, woz AD District Disaster Management Authority Sherzod Bege dǝ yurte mijudgi dǝryowe ruy far ɣ̌irʉvne yarke sahatev kert. Yod wereṣ̌t ki tobiston laeṣ̌ dǝryowe yupken Phasu diyore zimineṣ̌ dǝryo bʉrd wost. Hayem yarkepWoz…

Student Aid Society (SAS), kumdi ki ilme talabgorve hat yi imdodi idora teya, dǝ Kǝroči, Pokistoni yi bu-rǝworʉng jǝwonve hat yi Kemp zavovd. Yem kempe maqsad, dǝ Kǝroči halak kuzg jǝwonver yi haƷeng muqa rǝδor tu ki hǝda yaš tǝr pʉrʉt wuzayne waxte hat x̌ate tiyor x̌ake bobat hunar yex̌kWoz…

WTCA buyʉng nišast Geelt ṣ̌ar halak kʉzg nǝwjǝwonve meṣ̌en vite. Hadem nišastev WATCA zimidorve idora tǝr pʉrʉt yarkve bobabat dǝ jǝwonven qǝsa kert, woz yave xǝyolev malʉm kert. Jǝwonve, kumdveṣ̌ ki diyor diyore zǝzest idorave numoyandgiveṣ̌ kert, WTCA ṣ̌eɣ̌d qǝdame sǝtoweṣ̌iɣ̌ev kert woz dǝ idoraen qiti tuk x̌e X̌ik sǝqofateWoz…

Kʉnjʉδ: Ismaili Volunteers Corps Gojale lup jǝlasa dǝ Gulmit vite. Yem jǝlasaev dǝ Valenṭere sad sola jǝšne bobat zǝv vetu. Hadem jǝlasaev cǝ Ṣ̌iṣ̌katǝen rex̣̌k Pasu betken mirdina woz x̌ʉynan valenṭerve širkat kert. Hadem jǝlasaev rang range progromve piš kert, can bǝšxaev yurtet jǝmoate xizmat x̌ake jǝzba can be ziyotWoz…

Yezi dǝ Geelt, Wakhi Tajik Cultural Association (WTCA), yi marka vite. Hademev cǝ Čipursa, Šingšalen rex̌k Ṣ̌iqamale X̌ikve širkat kert. Yem marakae sǝdorat, WTCA sadr oqoye Sarwar Xone kert. Hademev sǝk Cʉbʉr nukta serk cǝ meren qǝsa kert: Sadr oqoye Šokat Ali istifa. Moliyoti audiṭ reporṭ. Idorae qonuni heysiyat wozWoz…

the.ismaili

WAKHI.ORG ɣ̌ǝna Imome Zǝmon, Hazrat Imom Šoh Karim Al Hussaini Oɣo Xone solgirahe munasibaten ɣafč ɣafč muborakbodi qǝbʉl carit. Dʉwoyi ki Imome Zǝmon yem rǝwore barkaten har yiwer xʉši nasib cart. Yem rǝworeṣ̌ skaker yi muqa rand ki sak dǝ x̌ʉ Imomen x̌ʉ ruhoni woz dʉnyawi xiṣ̌iɣ̌e kumdeṣ̌ ki harWoz…