Awalung Harf

Wuδge batken x̌ikwor zik yi no molum zik wurex̌tu, woz yem xiyol tu ki dem ziki sak adab čiz yark ne vitk. Magam zengi be nast. Cemen termisev skem spo zikev γafčyark x̌etk. Wuz tramve cebas ne reč̣em albata yem zurur drem nivšem ki yem alif be maẓ̌e ce Gurinbarget Kumeneskie tartib δetk haca kitoben deẓ̌g.

Sawoleṣ̌ yem wost ki spo zikni de forsien neyer, sak yem Roman andoz čizer durzen? Yez wʉδgi Kamputere dawr woz de jadid dowren qiti tuker yemi saker lozim vite ki sak x̌ʉ zike skem andozen nivšən. Saken cemen yem qobil vite ki sak tumer osoni woz xušruyiγ̌e meṣ̌en yem spo adabe xizinave ter purut wuzmen.

Torixe itiboren woz x̌ik murdume obodiγ̌e itiboren ki tayinena to sakreṣ̌ malum wost ki de cuburved mulken sak sarhade iloqaven obod, woz spo pišahi ce zarhaten be terpurut šupuniγ̌ wurex̌k, wozi teyi.

Heyem wajaen de x̌ik zikeṣ̌ sak tumer baf mayore adbi yark ne goten. Hamo, ter Tojikistoni skem yark vitk kumdi ki γal be ce spo dastarasen ter vič. Albata yez wuδgeṣ̌ talime niyozen spo talim yafta vuruteve treme γ̌ena x̌u ruy x̌etk woz 1and babaf šoirišt peydo vitk. Bukor hayem ki sak yave yarkeve terpurut wuzmen; yem jadid dowre har yi osoniγ̌en foida durzen. Hayem rangep sak x̌ʉ zike tariqi ruδor bas wezin. Agar wuδg sake ki skem yark ne kert x̌enakra piγ̌arep yem γafč muškil wost ki spo ṣ̌eγ̌ nasal skem yark cart. Čizer ki yez wuδgi Angrezi yi tufone rang sek khulč̣iz niyeng. Ce x̌ʉ tat nane ziken termiseṣ̌ spo ṣ̌eγd nasler Angrezi dišn wost. Hayem holote maẓ̌er yi sumba woz fikre muqom vite woz maẓ̌e skem yark x̌ake qadam dix̌t.

Ce soxt ki maẓ̌e arz kert ki ilme haya nure barkaten yez wuδg x̌ik jawonve ter adabe γena qadamev sek din vitk; čizer ney, adabi insone puzuve haya owoz kumdeṣ̌ ki x̌u ird girde xušruyiγ̌e wind x̌e 1avde9; kumdeṣ̌ ki ce xušien da x̌ʉ qolib ne wereṣ̌t x̌e niwizdeṣ̌; kumdeṣ̌ ki ce dunyowe γamet fikren tang wost x̌e niwizdeṣ̌. Šoiriyi adabe yi ahem woz ne ju4a wocne haya hisa, woz insone puzuve jazbae izhore yi baf tariqayi. Yemeṣ̌ ce har yi xalgen ne wost, yemi be yi Xudo δetkhunar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *