Zǝbone Nǝṣ̌akni Čiz Matlab

Xeli sol tǝrmis UNESCO, kumdi ki aqwome mutahida yi idora, xǝbari δetu ki X̌ikwor zikep wuzayne 25 soler per digar lu lup zikišt pǝr pʉδ din. Saker ya waxt yem yi liqliqa sǝδoyde. Sake tumer tram x̌ʉ ɣ̌iṣ̌ ne gox̌t. Magam wuδgi saker ʒaq ʒaq masus sǝk wocen vitk ki spo ziki sǝrostiɣ̌en ham pimol woz ham pǝr pʉδ sǝk wocen vitk. Spo zike niv X̌ikwor x̌ǝnaker tumer ne ɣ̌ird, nivišn to ɣa δire qisa. Spo X̌ikwori jǝṭa sǝk wocen vitk woz dǝ spo xunvi digar zikišt sǝk spo zǝmanve zik sǝk niyuδ vitk. Tra maktabeṣ̌ ki kum ziker joyen haya zikištev spo tat nane zik šʉmban sǝk x̌ak vitk. Yeme hat idoraištev to tey, magam yaštev be deme heṣ̌ fil hol nast. Yaštev haral, wuz coɣdǝreṣ̌ ki bu guli gotna xub naṭeṣ̌ din.

Hukmat woz ILF dǝ Geelt Baltiston sǝk zǝbonve yarke tilwisa oɣoz cǝ wuδgen panʒ šaʒδ sol tǝrmis x̌etu. Hada tilwisa destev yark kert x̌e digar zikve x̌ʉ rasmul xat woz qoydaev be tiyor kert magam saken ɣal dem ɣašen ki kuye nivšetk rasmulxat tǝr pʉrʉt wuzmen. Spo yem rǝweṣ̌i spo zike pǝr puδ wocne sabab woz sak x̌aten yem zike mujrim. Spo dišn kuzgišt, woz nivišn kuzgištep ne malum coɣder X̌ik wocen.

Oxirer yem sǝwol ki Zǝbone Nǝṣ̌akni Čiz Matlab?

X̌ikwori yi šinoxte nung
X̌ikwori ro yi zik nast
Kum rǝwor ki ya zik naṣ̌te
Ogoh mumuyt ya X̌ikep naṣ̌t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *