Kʉmpir Diyor

Čipursan, qawle qidimni yem riwoyat mašur ki Čipursane, Šetmerg, Zud Xun woz Yiškʉke diyorištev ɣa obod tiwetk woz xalgištev ɣa tey dor tiwetk. Mol holi arzon tiwetk woz tanet wanjini či fiker ne tiwetk. Ca obodi woz osoni nev xalgišt ʒi ziyot xud sar woz ʒaq sar heṭ rangev vitk tiwetk.

Riwoyati ki hǝya holoti albat Xʉδowander xuṣ̌ ne rex̌k x̌e yowe x̌ʉn yi bʉzurge rǝmetk. Ya Bʉzurgi yi ɣǝrib gudoye qoliber wezg, dǝ yi tuy xonayi čǝreng. Tayini x̌etk ki har qisme tǝomi tǝr har ɣ̌ǝna, xalgišteṣ̌ yawnet sivandeṣ̌ caren trum tra ɣ̌ǝna. Ya bʉzurge camven yiter čilgetk, magam yave ya suq diyetk, skame sarev kǝndetk woz canev yowe ruwun x̌etk.

Bʉzurgi rex̌k ki dǝ yi lup ɣ̌are beni yi čuṭ gʉṭʉw, woz yi muye safeed kʉmpiri dra dǝ ɣ̌efe ben wir niyeng. Ya bʉzurgi ta gʉṭʉw čǝreng. Kʉmpire ya pers kiz x̌etk, hol ahwoli pǝrsetk. Bʉzurge merziɣ̌e nola x̌etk. Kʉmpire ca ɣ̌efen yar rǝ yi jumer žarž kǝṭetk, x̌ǝnetki ki cemen bišxayi ẓ̌ʉ xun čiz nast. Bʉzurge ya pitk, x̌e kʉmpiriri x̌ǝnetk ki tini ki čiz asbob kuye xun tey, yave x̌ater wuzum, sahari yi lup sil wuzayner. Kʉmpire hamsoyaven x̌ʉ somonve wuzmetk, magam ya ɣǝlbeli rumṣ̌etk.

Sahar dǝ oɣozen ki, ta δurni bixǝbar sil wezg. Khulčizi č̣eṣ̌etk, xuništ vǝrdax̌k vitk, xalgišt ɣǝrqe ob vitk. Tumrer ki Kʉmpire ɣǝlbeli tra sil sar wezg, ska buq vǝrvestk ya Bʉzurge pǝ x̌ʉ asoyen ya wuč x̌etk x̌e tra kumpire ɣ̌ǝnayi sivand x̌etk.

Pʉtun diyori bǝrbod vitk, magam ya kʉmpire gʉṭʉwi mafuz wurex̌k, woz wuδge batki dǝ lup ɣ̌are dest dra tey.

Yem aks bandi spo mašur aks geer, Tasir Bege x̌etk.

https://www.facebook.com/taseerbeyg/posts/820943172916794

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *